Перейти на украинский язык Перейти на русский язык Перейти на английский язык

Статут спілки Сіверко

Цей Статут прийнятий
на Установчій конференції
Спілки руських письменників "Сіверко"
19 березня 1997 р.
Протокол N1 від 19.03.1997 р.
Голова конференції
Купін Ніколай Іосіфовіч;
Секретар конференції
Пєтров Олєг Алєксандровіч

С Т А Т У Т
Спілки руських письменників "Сіверко"
(Розроблений відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян")

Стаття 1. Загальні положення

1. Спілка руських письменників "Сіверко" (далі – Спілка) – це добровільна, творча, самоврядна громадська організація, створена на засадах єдності інтересів для сумісної реалізації і захисту своїх прав та свобод і діюча відповідно до Конституції та Законодавства України, норм міжнародного права і цього Статуту.

2. Засновниками Спілки є:
- Купін Ніколай Іосіфовіч,
- Іванов Юрій Ісаєвіч, Половнєв Дмітрій Ніколаєвіч

3. Діяльність Спілки територіальних обмежень не має.

4. Головними принципами діяльності Спілки є:
- добровільне входження і вихід із неї;
- широка творча співдружність з іншими об'єднаннями письменників в розвитку національних мов і літератур;
- змінюваність і підзвітність усіх її органів.

5. Спілка не є прибутковою організацією.

6. Місцеперебування керуючих органів Спілки: 61189 м. Харків, вул. Шарикова 40, кв. 128, тел. 99-37-21

Стаття 2. Цілі і завдання Спілки

1. Цілями і завданнями Спілки є сприяння розвитку руської літератури, створення сприятливих умов для здійснення її національної самобутності, встановлення і розвиток контактів з руськими письменниками і діячами літератури України, Росії та інших країн.

2. У цьому зв'язку Спілка здійснює такі завдання:
- займається консолідацією руських літературних сил, пошуком, організацією і вихованням обдарованої молоді, здійснює творчі зв'язки з літераторами, різноманітними літературними об'єднаннями України, СНД та далекого зарубіжжя;
- сприяє зміцненню історичної спільності руських, українців і білорусів і пропагує твори представників відповідних літератур, зміст яких не суперечить принципам рівноправного співробітництва і дружби народів;
- бере участь у формуванні навчальних програм з руської літератури і мови з метою об'єктивного відображення місця і ролі руської словесності;
- обстоює чистоту руської мови і виступає за законодавче вдосконалення її рівноправності із українською в місцях історичної русько-української двомовності, що склалася.
- чинить вплив і бере участь у формуванні програм державних радіо- і телебачення;
- сприяє організації вивчення руської історії і руської культурної спадщини;
- захищає художню самобутність творчої особистості, обстоює свободу слова та індивідуальність письменника;
- сприяє охороні авторських прав і творчої спадщини письменників;
- виявляє моральну, матеріальну та іншу підтримку членам Спілки;
- виявляє підтримку членам Спілки в публікації їхніх літературних творів;
- організує фахове навчання молодих літераторів-початківців;
- пропагує творчість членів Спілки і поза спілчанських літераторів, що усвідомлюють і виявляють духовну і культурну спорідненість з руським народом;
- протидіє будь-яким формам політичної, національної, релігійної дискримінації та переслідування за цими мотивами.

3. Для реалізації цих завдань Спілка:
- роз'яснює і пропагує свої цілі і завдання;
- створює або сприяє утворенню бібліотеки Спілки, літературних музеїв, товариств, студій, об'єднань, асоціацій, гуртків, клубів, салонів, кафе тощо;
- домагається встановлення пам’ятників і меморіальних дошок письменників;
- здійснює видавничу діяльність, засновує засоби масової інформації;
- організує і проводить літературні свята, концерти, конкурси, фестивалі, зустрічі, творчі семінари та відрядження, олімпіади;
- здійснює шефство над навчальними, виховними закладами, інтернатами для літніх людей, військовими частинами, робочими і студентськими гуртожитками тощо;
- вносить у державні і місцеві органи влади і управління проекти нормативних та інших правових актів, домагається правовими засобами їх прийняття і реалізації;
- бере участь в організації і проведенні виборчих кампаній, висуває кандидатів в органи влади;
- здійснює іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством.

4. Діяльність Спілки незалежна від будь-яких партій і рухів.

Стаття 3. Членство

1. Членами Спілки можуть бути літератори, що досягли творчої зрілості, усвідомлюють і виявляють свою духовну і культурну спорідненість з руським народом, що визнають і дотримуються цього Статуту;

2. Приймання членів здійснюється на підставі: письмової заяви, обговорення на літературній студії Спілки руських письменників, рекомендації двох членів цієї Спілки, публікацій.

3. Члени Спілки мають рівні права, в тому числі:
- обирати і бути обраними в правління та інші органи Спілки;
- мати доступ до інформації про діяльність Спілки;
- виступати з ініціативами і брати участь у здійсненні цілей Спілки;
- вийти із Спілки;
- мати і користуватися іншими правами, що витікають із цього Статуту.

5. Члени Спілки зобов'язані:
- дотримуватися і виконувати цей Статут;
- не перебувати в об'єднаннях громадян, якщо їхня діяльність суперечить цілям і завданням Спілки;
- не учиняти дій, що завдають моральних чи матеріальних збитків Спілці та її членам.

6. Члени Спілки можуть бути виключені з її лав:
- за порушення Статуту;
- за здійснення діяльності, несумісної з цим Статутом.
- Рішення про виключення може бути оскарженим у вищому органі Спілки зборах Спілки.

 

Стаття 3.1. Почесне членство

1. Почесними членами Спілки можуть бути :
- особи, що надали неоціненну допомогу Спілці в здійсненні її діяльності, зростанні її авторитету;
- видатні письменники сучасності, творчість яких чинить великий вплив на виховання, духовне і фахове зростання членів Спілки.

2. Приймання в Почесні члени Спілки здійснюється на підставі письмової чи усної згоди запрошеного до вступу у Почесні члени Спілки.

3. Виключення Почесного члена Спілки здійснюється рішенням зібрання за поданням правління.

 

Стаття 4. Керівні органи

1. Вищим органом Спілки є збори, що скликає правління не рідше одного разу на рік.
- Позачергові збори скликаються на вимогу не менш однієї третини членів Спілки. Збори правомочні, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів Спілки. Збори мають право приймати рішення з будь-яких питань, що витікають із цього Статуту,
- До виняткової компетенції зборів належать:
- прийняття програмних документів Спілки;
- прийняття Статуту і внесення в нього змін і доповнень;
- ліквідація і реорганізація Спілки;
- обрання правління і його голови;
- обрання контрольно-ревізійної комісії;
- реалізація права власності Спілки, в тому числі делегування функцій з управління майном Спілки правлінню або іншим органам Спілки.
- Рішення зібрання, передбачені першими трьома пунктами, приймаються двома третинами учасників зібрання, інші – простою більшістю голосів.

2. В період між зборами діяльністю Спілки керує правління, що обирається терміном на два роки.
- Засідання правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Правління правомочне, якщо в його роботі бере участь не менше половини його членів.
- Правління має право приймати рішення з будь-яких питань, що витікають із цього Статуту, за вилученням віднесених до виняткової компетенції зборів.
- До виняткової компетенції правління належать:
- обрання з числа членів правління заступників голови і відповідального секретаря правління, утворення комісій за напрямками роботи;
- заснування літературних студій, друкованих органів, інших органів і організацій;
- утворення місцевих і первинних організацій Спілки і затвердження їх голів;
- організація виконання рішень зборів;
- затвердження бюджету і штатного розкладу Спілки;
- приймання до членів Спілки;
- визначення вступних і членських внесків і порядку їх збирання;
- висунення кандидатів у депутати.

3. Голова правління:
- організує роботу правління і виконання його рішень;
- без доручення представляє Спілку в державних, громадських органах, закладах, підприємствах тощо;
- за узгодженням з правлінням розпоряджається майном і фінансами Спілки.

4. Заступники голови правління Спілки організують її роботу за відповідними напрямками їх діяльності.
- Під час відсутності голови правління один із заступників виконує його функції.

5. Відповідальний секретар правління організує і веде діловодство Спілки і облік членів Спілки.

 

Стаття 5. Контролюючі органи

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Спілки здійснює контрольно-ревізійна комісія.

2. Контрольно-ревізійна комісія обирається на два роки.

3. Контрольно-ревізійна комісія самостійно планує і організує свою діяльність і підзвітна тільки зборам.

4. Усі посадові особи Спілки зобов'язані давати контрольно-ревізійній комісії пояснення і пред'являти документи про рух доручених їм матеріальних засобів Спілки.

 

Стаття 6. Власність Спілки

1. Спілка має в своїй власності кошти та майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

2. Спілка набуває право власності на засоби та інше майно, передане йому членами Спілки, державою, придбане за рахунок вступних і членських внесків, пожертв громадян, підприємств, закладів і організацій чи на інших підставах, не заборонених чиним законодавством України.

3. Засоби та інше майно Спілки як під час діяльності, так і в разі ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Спілки і використовуються для виконання статутних завдань чи на добродійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду направляються в прибуток держави.

4. Вступні і членські внески і пожертвувані засоби і майно поверненню не підлягають.

 

Стаття 7. Видавнича, концертна, лекційна діяльність

1. В цілях виконання цього Статуту Спілка здійснює необхідну видавничу, концертну, лекційну діяльність на волонтерських засадах.

 

 

Стаття 8. Міжрегіональна і міжнародна діяльність

Спілка має право засновувати або вступати в міжрегіональні і міжнародні (неурядові) організації, звертатися до міжрегіональних і міжнародних спілок об'єднань громадян, підтримувати міжрегіональні і міжнародні контакти і зв'язки, укладати з ними угоди, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

 

Стаття 9. Припинення діяльності Спілки

1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізації чи ліквідації,

2. Ліквідація Спілки здійснюється за рішенням зборів і суду.

3. Майно, що залишилося після припинення діяльності Спілки, використовується відповідно до положення цього Статуту і чинного законодавства України.

Как нас найти?
На нашем сайте появился ресурс, который поможет найти ближайшую к вам библиотеку, узнать, как с ней связаться и воспользоваться ее услугами. Будем ближе в цифровом и реальном мире!
Наши фотографии
Календарь событий
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Банеры партнеров

Бібліоміст

Проект Family ArtLab*Родинна АртЛабораторія

Литературно-художественный Журнал Славянин

ПК Сервис

Бюро добрых дел
Проверка тИЦ и PR
Центральная городская библиотека им. В.Г.Белинского

Адрес: Украина, Харьков, 61058, ул. Данилевского, 34
Телефон: (057) 705-19-90. citylibbelin@gmail.com
Время работы - c 10.00 до 18.00
Выходной день – вторник, в летнее время: суббота и воскресенье
Санитарный день – последний день месяца
Подробная контактная информация
©Copyright ЦГБ им. В. Г. Белинского
2011-2017