Перейти на украинский язык Перейти на русский язык Перейти на английский язык

Колоскова Г. В. Електронні ресурси Дніпропетровської централізованої системи публічних бібліотек

УДК004:02:378(477.63) 
Колоскова Галина Валеріївна, 
провідний бібліотекар бібліотеки-філіалу № 21
Дніпропетровської ЦБС для дорослих,
магістр факультету соціальних комунікацій,
спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія»
Харківської державної академії культури
пошт. адреса: вул. Леніна, 23; м. Дніпропетровськ, Україна
конт. тел.: 098-65-61-683
e-mail: galka_romantik@maii.ru
 
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ БІБЛІОТЕК 
Ключові слова: публічна бібліотека, бази даних, електронні ресурси
Ключевые слова: публичная библиотека, базы данных, электронные ресурсы
Key words: publiс library, danih bases, electronic resources
 
   Розвиток інформаційних технологій і телекомунікацій зумовив виникнення в соціально-комунікаційній сфері суспільства електронних ресурсів і послуг. До формування власних електронних ресурсів (електронні каталоги, бази даних, електронні бібліотеки, цифрові колекції) та організації доступу до віддалених активно долучаються сучасні бібліотеки [2]. Адаптуючись до нових умов, вони стають одним з головних провідників до науково значущої інформації в традиційній та електронній формах незалежно від її місця зберігання. Бібліотеки спільно з іншими інформаційно-комунікаційними структурами намагаються вирішувати проблеми довгострокового зберігання авторитетних джерел, сприяти розвиткові міжкультурних комунікацій, вільного доступу до глобальних ресурсів [2].
   Формування власних електронних ресурсів та організація доступу до національних і міжнародних інформаційних електронних ресурсів стає одним з головних стратегічних пріоритетів інформаційно-бібліотечної діяльності сучасної бібліотеки. Бібліотечні електронні інформаційні ресурси, доповнюючи традиційні форми, стають дедалі ефективнішим засобом комунікації [5].
   Нині розвиток електронних інформаційних ресурсів бібліотек України відбувається одночасно за декількома напрямами: розкриття фондів традиційних документних ресурсів завдяки створенню електронних каталогів і баз даних; оцифровування друкованої продукції з власних і запозичених фондів для представлення її в ресурсах електронних бібліотек і порталів; архівування відомчої інформації, епістолярної спадщини, доробку наукових шкіл, освітніх закладів; запровадження нових типів і видів електронних ресурсів бібліотек (доступ до архівів телеконференцій, списків розсилки, форумів, веб-сайтів наукових журналів тощо) завдяки формуванню комунікаційних навігаторів; організація власних веб-сайтів; міжвідомча взаємодія, інтеграція в систему національних електронних ресурсів; – придбання баз даних та електронних документів на CD-DVD; – створення повнотекстових колекцій власних видань установ та організацій; – організація доступу до глобальних наукових ресурсів на засадах участі в міжнародних проектах, передплати, вільного (безоплатного) доступу [2].
   Cьогодні бібліотеки накопичують, зберігають, створюють та розповсюджують різні види ресурсів: – рукописні, друковані, паперові, електронні тощо. У найближчій перспективі персонал бібліотек має стати як досвідчениим посередником між безмежними потоками інформації та користувачем. Особлива роль відводиться «інформації про інформацію» і роль бібліотекаря в інформаційній революції поступово зростає. Таким чином, мова йде не лише про створення електронних версій матеріалів, існуючих в фонді бібліотеки, а й про комплектування новою електронною інформацією, про набуття бібліотекою інших властивостей, притаманних сучасному інформаційному центру [4].
   Електронні ресурси Дніпропетровської ЦБС для дорослих складаються з електронного каталогу, власних електронних баз даних Центральної Міської Бібліотеки, до яких входять наступні: книги українською та російською мовами; книги та інші документи іноземними мовами; статті з періодичних видань; БД «Краєзнавство» (м. Дніпропетровськ) ; електронні документи (CD ; DVD); база даних «Гончар»; зведена база ЦБС; база даних «Архів»; БД віртуальна краєзнавча бібліотека, повнотекстова база даних «Ліга. Закон», база даних електронного читального залу, БД «Ноти», БД відділу мистецтв (аудіо-файли та відео-записи), БД інформаційно-бібліографічного відділу, віртуальна довілка, інтеренет-центр ЦБ, сайт ЦМБ , «веб-ресурси» ДЦБС – сайти та сторінки  бібліотек-філій ЦБС в соц. мережах [1].
   Електронний каталог відображає фонд документів на паперових носіях, містить в собі бібліографічні описи книг з усіх галузей знань українською та російськими мовами, бібліографічні описи книг та матеріалів із періодичних видань (журнали та газети) з усіх галузей знань, українською та російською мовами, надає можливість читачам отримати он-лайн доступ до каталогів книг, статей, платівок та інших документів, наявних у фонді ЦБС. Робота з електронним каталогом ЦБ ведеться у 3 напрямках: 1. Поповнення поточною інформацією, що дає змогу оперативно актуалізувати зміст інформаційних ресурсів ЦМБ як безпосередньо через електронні бази даних, так й іншими засобами; 2. Змістовне збагачення ретроспективною інформацією ресурсів ЦМБ за рахунок відображення найбільш цінних джерел, що надійшли до неї до початку комп’ютеризації бібліотечних процесів. 3. Змістовне збагачення з метою збільшення інформативності наявних записів для користувачів, що сприяє поглибленому розкриттю змісту книжкових та інших джерел інформації на рівні розширення їх бібліографічних записів
   Інформаційно-біблігографічний відділ Дніпропетровської ЦБ має такі електронні інформаційні ресурси: електронний каталог, енциклопедії, словники, довідники, інформаційні видання, краєзнавчу літературу, офіційні документи органів місцевого самоврядування, законодавчі акти України, нормативні документи міністерств і відомств України з електронної правової бази «ЛІГА-ЗАКОН», довідкові матеріали «Дніпропетровськ живе, працює, відпочиває», типові форми посадових інструкцій, договорів, позовів, тощо. 
   Нині користувачі інформаційно-бібліографічного відділу більшу перевагу віддають веб-підбіркам (інформаційно-аналітичним продуктам за визначеними темами), над якими працюють спеціалісти інформаційно-бібліографічного відділу Центральної Міської Бібліотеки ( ЦМБ).
   Сьогодні Дніпропетровська ЦМБ входить в більш активну фазу співпраці з замовниками, поступово набуває досвіду у застосуванні інформаційних технологій, оволодінні можливостями сучасного технологічного забезпечення. Вона застосовує методики дистанційного надання інформаційних послуг користувачам, розпочала творення власного інформаційно-аналітичного продукту, синтезованого на базі використання наявних інформаційних масивів за принципом «Інформація на базі інформації», набуває функціональних ознак «банку інформації» системи рознесених, поза бібліотечних інформаційних баз [3].
   Для обслуговування віддалених користувачів застосовуються дистантні форми роботи: віртуальна довідка, сканування та електронна доставка документів, надається доступ до баз даних інформаційно-бібліографічного відділу та інших. Прикладами інформаційно-аналітичних продуктів інформаційно-бібліографічного відділу Дніпропетровської  ЦБ  можуть бути такі:
   1). Мультимедійний посібник на допомогу вивченню історії рідного краю під назвою «Дніпропетровськ – від сивої давнини до сучасності». 
    2) Презентація – підбірка матеріалів «Правові е-ресурси та послуги громадянам м. Дніпропетровська» 3). Буклет «Субсидія – 2015. Нові правила оформлення» [1].
  3). Нова серія бібліографічних списків літератури по краєзнавству «Подорожі у минуле Дніпропетровська» нещодавно започаткована в інформаційно-біібліографічному відділі. Один з них – «Історія Севастопольского парку» та інші [1].
   Отже, над створенням власної інформаційно-аналітичної продукції в інформаційно-бібліографічному відділі ЦБ працюють фахівці-бібліографи, які по суті являються одночасно і інформаційними аналітиками в різних сферах інформаційного і оточуючого нас суспільства. Досвід роботи свідчить про те, що під час створення інформаційно-аналітичних продуктів фахівцями окрім традиційних джерел все більше застосовується електронних інформаційних ресурсів. Очевидно, в недалекому майбутньому, більш відчутною стане навігаторська функція працівників бібліотеки і не тільки в  бібліографічній сфері, як це маємо сьогодні в практичній роботі. Ідеться про налагодження доступу до повнотекстових матеріалів, про активну допомогу замовникам у відборі такої інформації, підготовку її до активного практичного використання, для цього вже зараз і в майбутньому будуть дуже потрібні відповідні бібліотечні спеціалісти-аналітики [3].
  Сьогодні web-ресурси ЦБС стали органічною частиною бібліотечного обслуговування для багатьох мешканців м. Дніпропетровська. Значно розширилась присутність бібліотек ЦБС у всесвітній мережі Інтернет, постійно працюють блоги бібліотек – філіалів № 18, № 30 та блог «Бібліотечний хронограф» бібліотеки-філіалу № 2. Ведеться робота над вдосконаленням е-ресурсу та його якісним наповненням. Розвиток веб-сайтів набуває в діяльності ЦБС все більшого значення. Веб-сайт ЦБ [1] створює імідж бібліотеки в інформаційному просторі, дописи на он-лайн ресурсах оперативно інформують користувачів публічних бібліотек про книги, події, новини в бібліотеках. Цікавий та змістовний контент веб-сайту містить детальну інформацію про послуги і ресурси Центральної бібліотеки та бібліотек-філій ЦБС, користується попитом серед користувачів та бібліотекарів нашого міста.
   Таким чином, електронні ресурси Дніпропетровської Центральної міської бібліотеки досить різноманітні і знаходяться в постійному розвитку, Досвід роботи свідчить про те, що перехід до нових технологій, створення та розвиток власних електронних ресурсів здійснюється поступово, за допомогою прийняття інформаційних рішень, зумовлених зростаючими суспільними запитами. Для цього періоду характерна змішана система підходів, традиційних і нових, яка дає підстави стверджувати, що публічна бібліотека поступово становиться «гібридною» і  відповідає вимогам часу та сучасних користувачів.
Використана література
1. Дніпропетровська Централізована Система пубічних бібліотек для дорослих [Електронний ресурс] // Режим доступу:http: //www.library.dp.ua/library.php?id=4
2. Березкіна. Н. Ю. Створення та використання електронних інформаційних ресурсів у бібліотеках Білорусі: монографія / Н. Ю. Березкіна, А. Л. Авгуль, Б. Б. Невський. — Мн.: ІООО Красиков-принт, 2002. — 144 с.
3. Кобєлєв О. М. Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в України / О. М. Кобєлєв : Монографія / О. М. Кобєлєв. — Х. : ХДАК, 2012. — 246 с.
4. Стефанкина Т. И. Электронные ресурсы в библиотеках [Электронный ресурс] / Т. И. Стефанкина. — Режим доступа: http://www.kemrsl.ru/documents/ founds/vip3/vip3.7.htm. – Загл. с экрана
5. Шемаєва А. Перспективн напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек — [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.irbis-nbuv.gov.ua/.../
 
 

Надіслано: 27.03.2016 

На нашому сайті з'явився ресурс, який допоможе знайти найближчу до вас бібліотеку, дізнатися, як з нею зв'язатися і скористатися її послугами. Будемо ближче в цифровому і реальному світі!
Календар подій
ПнВтСрЧтПтСбНд
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Банери партнерів

Проверка тИЦ и PR
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського

Адреса: Україна, Харків, 61058, вул. Данилевського, б. 34
Телефон: (057) 705-19-90.
Телефон: +38 097-158-98-41.
E-mail: citylibbelin@gmail.com
Розклад роботи - з 10.00 до 18.00
Вихідний день – вівторок, влітку: субота та неділя
Санітарний день – останній день місяця
Детальна контактна інформація
©Copyright ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського
2011-2022